Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez konsumentów z platformy internetowej prowadzonej w domenie internetowej uroki-rytualy.pl

2. Platforma służy do zamawiania kontaktu z Doradcą świadczącym usługi rozrywkowe o tematyce ezoterycznej. Platforma pośredniczy w skontaktowaniu Użytkownika z Doradcą, który współpracuje z Platformą. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy skontaktować się z Doradcą, a następnie zawrzeć z nim umowę doradztwa realizowanego z wykorzystaniem takich obszarów i narzędzi, jak: ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Diagnozy, Rytuały, Uroki, Zaklęcia itp. Usługi świadczone przez Doradcę mają charakter wyłącznie ludyczny.

3. Właścicielem Platformy uroki-rytualy.pl jest operator strony

4. Regulamin stanowi spełnienie przez właściciela Platformy obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., w zakresie, w którym go dotyczy.

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług oferowanych przez Doradcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie zamówienia na kontakt z Doradcą;

3. Usługa – usługa rozrywkowa z zakresu ezoteryki, wykorzystująca takie obszary i narzędzia, jak: ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Diagnozy, Rytuały, Uroki, Zaklęcia itp. świadczona przez Doradcę;

4. Doradca – ekspert dziedziny ezoteryki, świadczący odpłatne usługi poprzez kontakt e-mail lub telefon/whatsapp/SMS;

5. Platforma – strona internetowa uroki-rytualy.pl będąca platformą pośredniczącą pomiędzy Użytkownikami a Doradcą w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa z wykorzystaniem takich obszarów i narzędzi, jak: ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Diagnozy, Rytuały, Uroki, Zaklęcia itp.;

6. Administrator danych osobowych Użytkowników – właściciel Platformy

§ 3 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest właściciel Platformy

2. Użytkownik udostępnia za pośrednictwem Formularza Kontaktowego swój adres e-mail, ewentualnie też numer telefonu, oraz tym samym wyraża zgodę na udostępnienie tych danych osobowych współpracującemu z Platformą Doradcy. W zależności od formy współpracy, Doradca jest oddzielnym administratorem danych osobowych Użytkownika lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika w imieniu Administratora Danych Osobowych. W celu wykonania Usługi Doradca prosi Użytkownika o podanie dodatkowych danych osobowych, tj. daty urodzenia.

3. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie

 § 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Platformy, w tym składania zamówienia na kontakt z Doradcą niezbędne są:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, np. komputer, tablet, smartfon;

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej;

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

5) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies oraz javascript.

§ 5 Ceny i Warunki płatności

 

1. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne.

2. Cena każdej Usługi widoczna jest na Platformie przy opisie danej Usługi. Cena podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto).

3. W celu świadczenia Usługi przez Doradcę Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności.

4. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności udostępnionych przez Doradcę:

a) przelew internetowy;

b) przelew tradycyjny;

c) PayPal;

d) przekaz pieniężny.

 

 § 6 Zasady zamawiania kontaktu z Doradcą za pośrednictwem Platformy

1. Przeglądanie informacji na Platformie jest nieodpłatne, nie wymaga uiszczenia płatności ani rejestracji Użytkownika.

2. Użytkownik może złożyć zamówienie na kontakt z Doradcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – w polach do uzupełnienia należy podać swoje imię, swój adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, jeżeli taki sposób kontaktu jest preferowany przez Użytkownika oraz opisać jaką Usługą Użytkownik jest zainteresowany.

§ 7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Na Platformie dostępna jest następująca usługa świadczona drogą elektroniczną: Formularz Kontaktowy, który świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i umożliwia Użytkownikowi zamówienie Usługi.

2. Reklamacje związane z usługą świadczoną drogą elektroniczną mogą dotyczyć m. in. nieprawidłowego działania Formularza Kontaktowego, braku odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez Formularz Kontaktowy lub innych problemów związanych z Formularzem Kontaktowym i można je składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hubertfilacki@gmail.com

3. W celu ułatwienia i szybszego rozpatrzenia reklamacji w opisie reklamacji Użytkownik powinien podać:

1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

2) żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

3) dane kontaktowe składającego reklamację,

przy czym brak opisania reklamacji dokładnie w zalecany powyżej sposób nie wpływa na skuteczność jej złożenia.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Platformę następuje niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Platforma uznała reklamację za uzasadnioną.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania poprzez Formularz Kontaktowy treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich.

 

§ 8 Warunki świadczenia Usługi

1. Z Usług mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Doradca kontaktuje się z Użytkownikiem e-mailowo lub telefonicznie w celu realizacji Usługi. Brak lub podanie błędnego albo niedziałającego adresu mailowego będzie skutkowało brakiem odpowiedzi ze strony Doradcy.

3. Rozpoczęcie Usługi przez Doradcę następuje po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu przez Doradcę potwierdzenia przelewu.

§ 9 Reklamacje i odpowiedzialność

1. Konsultacja ma charakter drogowskazu i daje możliwości ominięcia problemów. Po wykonaniu konsultacji przez Doradcę reklamacje nie będą uwzględniane.

reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni w przypadku:

– gdy została dokonana płatność za usługę a usługa nie została wykonana z powodów technicznych.

 

2. W celu ułatwienia i szybszego rozpatrzenia reklamacji w opisie reklamacji Użytkownik powinien podać:

1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

2) żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

3) dane kontaktowe składającego reklamację,

przy czym brak opisania reklamacji dokładnie w zalecany powyżej sposób nie wpływa na skuteczność jej złożenia.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Platformę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Platforma uznała reklamację za uzasadnioną.

4. Usługa ma charakter wyłącznie rozrywkowy, uzyskane w drodze Usługi informacje od Doradcy nie są w żaden sposób wiążące. Informacje te w żadnym wypadku nie zastępują porad prawnych, medycznych, finansowych, psychologicznych ani żadnych innych.

§ 10 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług doradztwa zawartej z Doradcą

1. W związku ze świadczeniem Usługi przez Doradcę, każdy zamiar odstąpienia od umowy zawartej z Doradcą lub jej rozwiązania powinien zostać zgłoszony przez Użytkownika bezpośrednio do Doradcy.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi m.in. jeżeli Doradca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy poprzez ten regulamin.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wizerunki (zdjęcia) Doradcy oraz jego opis (charakterystyka) zamieszczone na stronie Platformy dotyczące Usługi oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne, pochodzić ze stocków, nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości. Zdjęcia obrazujące Usługi mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać faktycznie przeprowadzonej Usługi.

2. Właściciel Platformy ma prawo do usuwania komentarzy lub wpisów na stronie Platformy, w szczególności takich, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne itp. Właściciel Platformy samodzielnie decyduje o tym, jakie treści prezentuje i jakie mogą być umieszczone na jej stronie.

3. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i treści rasistowskie, obraźliwe, nietolerancyjne, szerzące nienawiść, itp. – treści te zostaną przez Właściciela Platformy niezwłocznie usunięte.

4. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Platforma poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie Platformy stosownej informacji.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu jakichkolwiek umów z Doradcą zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

6. Postanowienia Regulaminu w żadnym wypadku nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości powstałe na tle Regulaminu należy rozstrzygać na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają przepisy obowiązującego prawa.